Číslo hlasovania: 335
Číslo bodu: 66.
Uznesenie k návrhu harmonogramu financovania projektu ISPA a dopady na rozpočet mesta. Návrh úverovej zmluvy na financovanie projektu ISPA


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) žiada primátora mesta Komárno

v predstihu najmenej 5 dní zasla poslancom:

- návrh úverovej zmluvy,
- výpis z uznesení ohžadne ISPA,
- kópiu listov obdržaných a zaslaných v rámci ISPA,
- harmonogram financovania a opatrenia na zabezpečenie financovania i z hžadiska § 32a a nasl. zák. č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Termín: nasl. zasadnutie MZ

Uznesenie bolo prijaté na návrh poslankyne É. H.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: