Číslo hlasovania: 3350
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj budovy a pozemku      Mestské zastupitežstvo v Komárne


neschvažuje

odpredaj nehnutežností, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, ako budova so s.č. 4026 na p.č. 744/1 a pozemok p.č. 744/1 o výmere 85 m2, zastavaná plocha, pre COM-therm, spol. s r.o., IČO: 36525782, so sídlom Palatínova ulica 39, 945 01 Komárno, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10815/N, nakožko spoločník spoločnosti COM-therm, spol. s r.o., INTEKOM, a.s. Komárno, má nesplnené záväzky voči mestu Komárno.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Juraj Bača Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus  Attila Petheő

   Nehlasovali: