Číslo hlasovania: 3351
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene na pozemky, vedené na LV 6434 v k.ú. Komárno, ako p.č. 3868 o výmere 1635 m2, ostatná plocha, p.č. 3870/2 o výmere 580 m2, ostatná plocha, p.č. 3869/1 o výmere 1562 m2, zastavaná plocha, a p.č. 3870/1 o výmere 4154 m2, zastavaná plocha, za účelom umiestnenia dažďovej a splaškovej kanalizácie k novostavbe „Prístavba ŠD Čajka“ na Bratislavskej ceste na p.č. 3870/3, 3870/6 v k.ú. Komárno pre COMENIUS – Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho – Selye János Egyetem Pedagógiai intézete, n.o., IČO: 37970887 so sídlom Ulica roľníckej školy 1519, 945 01 Komárno, za nasledovných podmienok:

- zmluva o vecnom bremene bude uzatvorená až po upresnení polohy inžinierskych sietí geometrickým plánom,
- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene v zmysle bodu A/1 tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč

   Nehlasovali: