Číslo hlasovania: 3353
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemkov      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


neschvaľuje

odpredaj pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, ako p.č. 7985 o výmere 2 168 m2, zastavaná plocha, p.č. 7986 o výmere 281 m2, zastavaná plocha, a p.č. 7987 o výmere 627 m2, zastavaná plocha, (celého areálu) pre Ľ. K. Komárno, podnikateľ obchodným menom Ľ. K. – MOBILMARK, IČO: 14144701, zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne, číslo živnostenského registra: 401-3179, nakoľko je v platnosti uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1678/2006 zo dňa 11. septembra 2006.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. László Stubendek

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Tamás Novák

   Nehlasovali: