Číslo hlasovania: 3355
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o vydanie stanoviska mesta k vydržaniu vlastníckeho práva nehnuteľností      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

vydanie stanoviska, že Mesto Komárno nemá výhrady proti vzniku vlastníckeho práva a vydaniu notárskeho osvedčenia vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva podľa § 63 písm. a) bodu 2 zákona číslo 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov pre J. Sz. rodeného Sz., a manželku L. S. rodenú H., Komárno, ktorí majú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov rodinný dom bez s.č. a pozemok p.č. 2793/11 o výmere 228 m2, zastavaná plocha, vedené na pred ZMVM LV č. 3324 v k.ú. Komárno. Tento rodinný dom sa nachádza čiastočne na p.č. 2793/11 v ich vlastníctve a čiastočne na p.č. 2793/43, vedenej na pred ZMVM LV 2781 v k.ú. Komárno vo vlastníctve J. Gy. a manželky J. Gy. rodenej D. zdržiavajúcich sa na neznámom mieste, k pozemkom:

- diel č. 3 o výmere 28 m2, k p.č. 7646/5,
- diel č. 4 o výmere 31 m2, k p.č. 7646/4,

vytvoreným geometrickým plánom č. 11896281 – 25/2006 zo dňa 22.06.2006 z p.č. 2793/43 o výmere 188 m2, záhrada, vedenej na pred ZMVM LV č. 2781 v k.ú. Komárno, za predpokladu, že žiadatelia budú spĺňať všetky zákonom stanovené podmienky vydržania,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť zaslanie vyjadrenia mesta v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: