Číslo hlasovania: 3357
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o výpožičku pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o výpožičke na časť pozemku o výmere cca 112 m2 z p.č. 5752 o výmere 6752 m2, zastavaná plocha, a časť pozemku o výmere cca 1280 m2 z p.č. 5753 o výmere 16644 m2, ostatná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre NEDIMMO, s.r.o, IČO 36362204, so sídlom 946 54 Bajč 700, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18143/N, za účelom vybudovania parkovacích plôch a sadových úprav, drobnej architektúry (ľavice), rozšírenia verejného osvetlenia, vybudovania chodníka, prístupovej kanalizácie, vodovodnej a kanalizačnej prípojky a lapača ropných látok na vlastné náklady žiadateľa k obytnému domu so s.č. 1321 vo vlastníctve žiadateľa, na dobu určitú do 31.12.2008, za nasledovných podmienok:

- vybudované investície po uplynutí výpožičky vypožičiavatelia odovzdajú bezplatne do vlastníctva mesta,
- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o výpožičke,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 5
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta  Attila Farkas  László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth
 Attila Petheő

   Zdržali sa:
Ing. Imre Dubány Mgr. Béla Keszegh

   Nehlasovali: