Číslo hlasovania: 3358
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj nebytových priestorov a pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

odpredaj nebytového priestoru v obytnom dome so súpisným číslom 1116 na p.č. 2117/2 a spoluvlastníckeho podielu 2649/89191 k celku na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 2649/89191 k celku na pozemkoch p.č. 2117/1 o výmere 476 m2, zastavaná plocha, prislúchajúca výmera 14,14 m2 a p.č. 2117/2 o výmere 615 m2, zastavaná plocha, prislúchajúca výmera 18,27 m2, vedených na LV 10770 v k.ú. Komárno, pre Ing. T. S. rodeného S. narodeného 30.10.1950, a manželku MUDr. A. S. rodenú K., Komárno, podľa znaleckého posudku č. 115/2006, znalca Ing. T. Sz. nebytový priestor za cenu 88 419,62 Sk a spoluvlastnícky podiel 2649/89191 k celku na pozemku p.č. 2117/1 a 2117/2 za cenu 52.556,71,- Sk, t.j. spolu zaokrúhlene 140.000,- Sk, za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Péter Birkus

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: