Číslo hlasovania: 3359
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemkov      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o spoločnom nájme pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 10210 o výmere 4944 m2, zastavaná plocha, p.č. 10211 o výmere 164 m2, zastavaná plocha a p.č. 10212 o výmere 25 m2, zastavaná plocha, pre J. H. narodeného 25.07.1961, Komárno, a B. D., Bratislava, podielových spoluvlastníkov nehnuteľností, budovy so súpisným číslom 23 na p.č. 10211 a p.č. 10212 a ďalších objektov bez súpisného čísla, v podiele po 1/2 k celku, na dobu 5 rokov, za nájomné 15% z ceny podľa BDÚ, tj. 44,25 Sk/m2/rok, za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu zmluvy o nájme pozemku je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o nájme,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: