Číslo hlasovania: 336
Číslo bodu: 66.
Uznesenie k návrhu harmonogramu financovania projektu ISPA a dopady na rozpočet mesta. Návrh úverovej zmluvy na financovanie projektu ISPA


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

materiál na zasadnutie MsZ 10.10.2002 nevystihuje komplexne problematiku.

B) ukladá

pripraviť na nasledujúce zasadnutie MsZ komplexný materiál financovania projektu ISPA s dôvodovou správou a vyjadreniami odborných útvarov mesta a managera ISPA.

Zodp.: primátor
Termín: nasl. zasadnutie MsZ

Uznesenie bolo schválené na návrh poslanca M. M.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: