Číslo hlasovania: 3360
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku      Mestské zastupitežstvo v Komárne


neschvažuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 100 m2 z p.č. 3700 o výmere 1560 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, upresnenej geometrickým plánom, pre QUINTAX, s.r.o., IČO: 36531871, so sídlom Záhradnícka ulica 16, 945 01 Komárno, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11439/N.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: