Číslo hlasovania: 3361
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o súhlasné stanovisko Mesta Komárno k zriadeniu elektrickej prípojky VN      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene na pozemky, vedené na LV 6434 v k.ú. Komárno, ako p.č. 10719 o výmere 2961 m2, zastavaná plocha, p.č. 10756 o výmere 6664 m2, zastavaná plocha, p.č. 10785 o výmere 273 m2, zastavaná plocha, a p.č. 10786 o výmere 332 m2, zastavaná plocha, pre RELAX 2000, spol. s r.o., IČO: 36525227, so sídlom Hadovská cesta 5, 945 01 Komárno, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10762/N, za účelom umiestnenia elektrickej prípojky vysokého napätia VN na vlastné náklady k novostavbe „Trafostanica fy RELAX 2000, s.r.o.“, na p.č. 10720/60 v k.ú. Komárno, za nasledovných podmienok:

- zmluva o vecnom bremene bude uzatvorená až po upresnení polohy elektrickej prípojky geometrickým plánom,
- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene v zmysle bodu A/1 tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: