Číslo hlasovania: 3362
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o ukončenie nájmu dohodou a o uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov      Mestské zastupitežstvo v Komárne


A/ schvažuje

1. uzatvorenie dohody o skončení nájmu nebytových priestorov v objekte na Ulici priatežstva (bývalá MŠ) so s.č. 2654 na p.č. 5869, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, miestnosti na prízemí s podlahovou plochou 37,64 m2, prenajatých pre Slovenský zväz sluchovo postihnutých v Bratislave na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatvorenej pod č. 724/OSM/2004 dňa 04.11.2004 vrátane jej dodatku č. 1, uzatvoreného pod č. 24443/11545/OSM/2005 zo dňa 04.10.2005.

2. uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte na Ulici priatežstva (bývalá MŠ), so s.č. 2654 na p.č. 5869, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, miestnosti na prízemí s podlahovou plochou 37,64 m2 pre Zväz sluchovo postihnutých, základná organizácia nedoslýchavých, IČO: 42048893, so sídlom Ulica priatežstva 2, 945 01 Komárno, zapísaná v registri Ministerstva vnútra SR pod číslom VVS/1 – 900/90 –29152 dňa 6.12.2006, na dobu určitú do 30. novembra 2014 za symbolické nájomné vo výške 1,- Sk/rok,

za nasledovných podmienok:

- viazanos návrhu dohody o skončení zmluvy o nájme v zmysle bodu A/1 tohto uznesenia je 30 dní odo dňa doručenia návrhu dohody o skončení nájmu,
- viazanos návrhu zmluvy o nájme nebytových priestorov v zmysle bodu A/2 tohto uznesenia je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o nájme,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu dohody o skončení nájmu v zmysle bodu A/1 tohto uznesenia a návrhu zmluvy o nájme nebytových priestorov v zmysle bodu A/2 tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: