Číslo hlasovania: 3363
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o prenájom pozemkov      Mestské zastupitežstvo v Komárne


A/ schvažuje

uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 9382/2 o výmere 630 m2, ostatná plocha, p.č. 9385 o výmere 215 m2, zastavaná plocha, a p.č. 9379/2 o výmere 80 m2, ostatná plocha, pre DELTA Klub Komárno, IČO: 36103756, so sídlom Krytá plaváreň, Eötvösova ulica 41, 945 01 Komárno, zapísaný v registri Ministerstva vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-15157 dňom 29.04.1999, na dobu neurčitú s polročnou výpovednou lehotou, za nájomné 2.000,- Sk/rok, za nasledovných podmienok:

- viazanos návrhu zmluvy o nájme je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o nájme,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 2
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:
JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: