Číslo hlasovania: 3364
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

odpredaj pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 7376/1 o výmere 304 m2, ostatná plocha, pre T. J. Komárno, podnikateľ obchodným menom T. J. – VIT MARKET, IČO: 17596483, zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne, číslo živnostenského registra: 401– 4170, za dvojnásobok ceny podľa BDÚ t.j. 2.162,- Sk/m2, s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkom sa nachádza kanalizačný zberač, plynovod a plynová prípojka, za nasledovných podmienok:

- viazanosť vypracovaného návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene, lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: