Číslo hlasovania: 3365
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o odpustenie nájomného      Mestské zastupitežstvo v Komárne


neschvažuje

odpustenie nájomného pre Knižnicu J. Sz. v Komárne, so sídlom Eötvösova ulica 35, 945 33 Komárno, vo výške 521.666,- Sk, ktorá vznikla v období od 01. 10. 2003 do 31. 12. 2006 na základe Zmluvy o prenájme nebytových priestorov, uzatvorenej pod č. 308/99-OOP dňa 19.01.2000, predmetom ktorej bol nájom nebytových priestorov s podlahovou plochou 626 m2 na prízemí budovy Dôstojníckeho pavilónu (bývalá MŠ) so s.č. 142 na p.č. 1846/2, vedenej na LV 6434 v K.ú. Komárno. Uvedená zmluva o prenájme nebytových priestorov bola ukončená dňom 31. 01. 2007 výpoveďou.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: