Číslo hlasovania: 3366
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o zníženie kúpnej ceny pozemkov      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


neschvaľuje

zníženie kúpnej ceny pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, ako p.č. 3209/1 o výmere 323 m2, zastavaná plocha, a p.č. 3209/2 o výmere 80 m2, zastavaná plocha, pre V. N. rodeného N., a manželku C. N. rodenú M., Komárno, schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1731/A/1/2006 dňa 12.10.2006 vo výške 500,- Sk/m2 na 150,- Sk/m2 podľa § 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 4/1998 o podmienkach prevodu vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta Komárno s obmedzeným prístupom alebo s obmedzenou možnosťou využívania v znení neskorších predpisov, nakoľko celková výmera pozemkov presahuje 400 m2.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  László Fazekas  Csaba Fehér
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák

   Nehlasovali: