Číslo hlasovania: 3367
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o odklad platenia nájomného      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


neschvaľuje

odklad platenia nájomného pre Š. V. narodeného 05.06.1958, Komárno, podnikateľa obchodným menom Š. V. IČO: 22713115, zapísaného v živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne č. 401-3664, na základe Zmluvy o prenájme nebytových priestorov s podlahovou plochou 370 m2, pivničné priestory v Dôstojníckom pavilóne so s.č. 142 na p.č. 1846/3, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno (Reštaurácia Zlatý orol), uzatvorenej pod č. 116/OSM/2004 dňa 01.12.2003.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Juraj Bača Ing. Imre Dubány  László Fazekas  Csaba Fehér
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Tamás Novák

   Nehlasovali: