Číslo hlasovania: 3368
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o odpustenie nájomného      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

odpustenie nájomného za obdobie od 1.5.2006 do 31.12. 2006 pre Špeciálnu základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským, IČO: 34041923, so sídlom Palatínova ulica 38, 945 01 Komárno, na základe Zmluvy o prenájme nebytových priestorov na Košickej ulici s podlahovou plochou 639 m2, v budove so s.č. 661 na p.č. 7307 a pozemku p.č. 7307 o výmere 2768 m2, zastavaná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, uzatvorenej pod č. 5116/660/OSM/2006 dňa 15.05.2006, v zmysle bodu 1 čl. V. zmluvy o nájme, z dôvodu, že budova pre rekonštrukciu nemohla byť užívaná,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť zaslanie schváleného uznesenia v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Juraj Bača Ing. Imre Dubány  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: