Číslo hlasovania: 3369
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o zníženie kúpnej ceny pozemku      Mestské zastupitežstvo v Komárne


neschvažuje

zníženie kúpnej ceny časti pozemku o výmere cca 334 m2 z p.č. 4796 o výmere 1087 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú., Komárno, pre T. Cs. rodeného Cs., a manželku E. Cs. rodenú V., Komárno, upresnenej geometrickým plánom, schválenej uznesením Mestského zastupitežstva v Komárne č. 1722/2006 dňa 12. októbra 2006 vo výške podža BDÚ t.j. 819,- Sk/m2.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Ing. Imre Dubány  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő

   Nehlasovali: