Číslo hlasovania: 3370
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o zníženie kúpnej ceny pozemku      Mestské zastupitežstvo v Komárne


neschvažuje

zníženie kúpnej ceny časti pozemku o výmere cca 450 m2 z p.č. 4796 o výmere 1087 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre A. B. rodeného B., Komárno, upresnenej geometrickým plánom, schválenej uznesením Mestského zastupitežstva v Komárne č. 1723/2006 dňa 12. októbra 2006 vo výške podža BDÚ t.j. 819,- Sk/m2 s vecným bremenom.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: