Číslo hlasovania: 3372
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o prenájom pozemkov      Mestské zastupitežstvo v Komárne


A/ neschvažuje

uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 7331/4 o výmere 444 m2, zastavaná plocha, p.č. 7331/5 o výmere 93 m2, zastavaná plocha, p.č. 7331/8 o výmere 35 m2, zastavaná plocha, a p.č. 7331/9 o výmere 8 m2, zastavaná plocha, a časti pozemku o výmere cca. 3517 m2 z p.č. 7331/3 o výmere 7 201 m2, zastavaná plocha, pre účely prístupovej komunikácie k budovám pre S.L.O., s.r.o., IČO: 36548804, so sídlom Železničná ulica 4, 945 01 Komárno,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

rokova s vlastníkom nadstavieb o ich predaji Mestu Komárno.

Termín: 31. mája 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Juraj Bača Ing. Imre Dubány  László Fazekas  Csaba Fehér
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč

   Nehlasovali: