Číslo hlasovania: 3373
Číslo bodu: 5.
Uzneseniek uzatvoreniu dohody o vydaní nehnutežností      Mestské zastupitežstvo v Komárne


A/ schvažuje

uzatvorenie dohody o vydaní nehnutežností, požnohospodárskych pozemkov vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno ako parcely registra E : p.č. 3118 o výmere 4586 m2, orná pôda, p.č. 3418 o výmere 2327 m2, orná pôda, p.č. 3891 o výmere 823 m2, orná pôda, p.č. 3892 o výmere 5909 m2, orná pôda, p.č. 3905 o výmere 5499 m2, orná pôda, p.č. 3996 o výmere 4568 m2, orná pôda, p.č. 4006 o výmere 4151 m2, orná pôda, na základe právoplatného rozsudku Okresného súdu v Komárne, č.j. 8C 30/1996 – 285 zo dňa 29.03.2006, pre Rímsko-katolícku cirkev, Farnos Komárno, IČO: 340 122 22, so sídlom Palatínova ulica 11, 945 01 Komárno,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia mestského zastupitežstva a návrhu dohody o vydaní nehnutežností.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus  László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Gábor Dékány

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: