Číslo hlasovania: 3374
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k návrhu na odpredaj plynárenských zariadení      Mestské zastupitežstvo v Komárne


A/ schvažuje

odpredaj plynárenských rozvodných zariadení, vybudovaných v rámci stavby „IBV Komárno čas Nová Strន počas I. a II. etapy, t.j. STL plynovod PE D110 – 450,0 m, STL prípojky PE D32 - 165,0 m (26 ks), STL plynovod PE D110 – 331,0 m, STL prípojky PE D32 – 101,0 m (23 ks) pre SPP- distribúcia, a.s., IČO 35 910 739, so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, za celkovú cenu vrátane 19% DPH vo výške 1 365 161,- Sk, za nasledovných podmienok:

- viazanos vypracovaného návrhu kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: