Číslo hlasovania: 3375
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o výpožičku pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o výpožičke na časť pozemku o výmere cca 8 m2 z p.č. 801 o výmere 1443 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Ing. J. Š. narodeného 08.03.1965, Komárno, za účelom vybudovania prístupových schodov k nebytovým priestorom a vydláždenia okolia schodov, na dobu 1 roka, za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o výpožičke,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke nájme v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas  László Fazekas
 Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Juraj Bača

   Nehlasovali: