Číslo hlasovania: 3376
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku      Mestské zastupitežstvo v Komárne


neschvažuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 900 m2, z p.č.7363 o výmere 4294 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Ing. A. V., rodeného V., Komárno, z dôvodu, že je v platnosti uznesenie č. 1593/2006 zo dňa 6. júla 2006.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Tamás Novák Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: