Číslo hlasovania: 3377
Číslo bodu: 5.
118/2007 - Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

odpredaj pozemku, novovytvorenej parcely č. 1706/63 o výmere 1158 m2, ostatná plocha, vytvorenej z p.č. 1703/63 o výmere 780, ostatná plocha, a z p.č. 1703/64 o výmere 4494 m2, ostatná plocha, vedených na LV 934 v k.ú. Nová Stráž, vytvorených geometrickým plánom č. 36531171 – 69/2006 zo dňa 26.09.2006 , pre J.E.S, s.r.o., IČO: 35699493, so sídlom Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava, za dvojnásobok ceny podľa BDÚ t.j. 856,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

- geometrický plán v potrebnom množstve predloží kupujúci najneskôr do 60 dní od doručenia výzvy,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 2
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Péter Birkus  Attila Petheő

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: