Číslo hlasovania: 3379
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemkov      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 10230 o výmere 555 m2, zastavaná plocha, a p.č. 10229/2 o výmere 214 m2, zastavaná plocha (pozemok pod budovami a prístupová cesta) o výmere 312 m2 z p.č. 10229/1 o výmere 12366 m2, orná pôda, pre J. D., a manželku M. D., Imeľ, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné 15% ceny podľa BDÚ t.j. 44,- Sk/rok, za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu zmluvy o nájme je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o nájme,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: