Číslo hlasovania: 3381
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku      Mestské zastupitežstvo v Komárne


neschvažuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 25 m2, z p.č.514/2 o výmere 1490 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre J. S. rodenú B., Komárno.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: