Číslo hlasovania: 3382
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemkov      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

odpredaj pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, ako p.č. 7999/2 o výmere 20 m2, ostatná plocha, p.č. 7999/3 o výmere 18 m2, ostatná plocha, p.č. 7999/4 o výmere 18 m2, ostatná plocha, p.č. 7999/5 o výmere 18 m2, ostatná plocha, p.č. 7999/6 o výmere 18 m2, ostatná plocha, p.č. 7999/7 o výmere 18 m2, ostatná plocha, p.č. 7999/8 o výmere 18 m2, ostatná plocha, 7999/9 o výmere 18 m2, ostatná plocha, p.č. 7999/10 o výmere 18 m2, ostatná plocha, p.č. 7999/11 o výmere 18 m2, ostatná plocha, p.č. 7999/12 o výmere 18 m2, ostatná plocha, p.č. 7999/13 o výmere 18 m2, ostatná plocha, p.č. 7999/14 o výmere 18 m2, ostatná plocha, a p.č. 7999/15 o výmere 18 m2, ostatná plocha, pre Ing. T. Sz. rodeného Sz., Komárno časť Nová Stráž, za dvojnásobok ceny podľa BDÚ t.j. 2.162,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

- viazanosť vypracovaného návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: