Číslo hlasovania: 3383
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

odpredaj pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 6276 o výmere 19 m2, zastavaná plocha, pre P. K. rodeného K., a manželku V. K. rodenú H. Komárno, v zmysle § 2 VZN č. 4/1998 o podmienkach prevodu vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta Komárno s obmedzeným prístupom alebo s obmedzenou možnosťou využívania v znení neskorších predpisov za cenu 150,- Sk/m2 s predkupným právom pre Mesto Komárno, za cenu t.j. 150,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o predkupnom práve je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej a zmluvy o predkupnom práve zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: