Číslo hlasovania: 3384
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 150 m2 z p.č. 3702/1 o výmere 934 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, mimo ochranného a manipulačného pásma realizácie plánovanej kanalizácie pre ELVED, s.r.o., IČO: 35837438, so sídlom Zváračská 19, 945 01 Komárno, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15338/N, upresnenej geometrickým plánom za cenu podľa BDÚ t.j. 658,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

- geometrický plán predloží kupujúci najneskôr do 60 dní od doručenia výzvy,
- viazanosť následne vypracovaného návrhu kúpnej zmluvy, lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- návrh kúpnej zmluvy bude vypracovaný a doručený až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre kanalizáciu vybudovanú v rámci projektu ISPA,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od kolaudácie kanalizácie
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: