Číslo hlasovania: 3385
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o prenájom pozemkov      Mestské zastupitežstvo v Komárne


neschvažuje

prenájom pozemku, novovytvorenej parcely č. 5794/2 o výmere 189 m2, zastavaná plocha, vytvorenej z p.č. 5794 o výmere 1280 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, geometrickým plánom č. 35049171-236/2005 zo dňa 09.12.2005, pre ELVED s.r.o. IČO: 35837438, so sídlom Zváračská 19, 945 01 Komárno, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15338/N, z dôvodu, že sa jedná o miestnu komunikáciu.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: