Číslo hlasovania: 3386
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


neschvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme časti pozemku o výmere cca 4500 m2 z p.č. 5853 o výmere 9678 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre T. K. Komárno, podnikateľ obchodným menom T. K. - ANTO, IČO: 41917308, zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne, číslo živnostenského registra: 410-16261, z dôvodu, že sa jedná o pozemok v areáli národnej kultúrnej pamiatky.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Juraj Bača Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: