Číslo hlasovania: 3387
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


neschvaľuje

prenájom časti pozemku o výmere 5 m2 z p.č. 1839 o výmere 548 m2, ostatná plocha, a časti pozemku o výmere 5 m2 z p.č.2029/4 o výmere 181 m2, ostatná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre A. Ny. rodenú M., Komárno, z dôvodu, že v prípade p.č. 1839 sa jedná o pozemok v parku, a p.č. 2029 je v tesnej blízkosti kultúrnej pamiatky, a je aj kolíznym miestom pri križovatke štátnej cesty 1. triedy a miestnej komunikácie.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč

   Nehlasovali: