Číslo hlasovania: 3388
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj resp. prenájom pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ neschvaľuje

odpredaj pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 9854 o výmere 330 m2, záhrada, pre T. M. rodeného M., a manželku E. M. rodenú Sz., Komárno, z dôvodu, že jediný prístup k pozemku p.č. 9852 vedie cez pozemok p.č. 9854,

B/ schvaľuje

alternatívny návrh na odpredaj, resp. prenájom pozemku pre F. F. rodeného F., Komárno, nasledovne:

1. odpredaj pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 9854 o výmere 330 m2, záhrada, za cenu 150,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci.

2. prenájom pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 9854 o výmere 330 m2, záhrada, za cenu 5,-Sk/m2/rok, ak nebude uzatvorená kúpna zmluva v zmysle bodu A/1 uznesenia za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu nájomnej zmluvy je 30 dní odo doručenia návrhu nájomnej zmluvy,

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/1 tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie nájomnej zmluvy v zmysle bodu A/2 tohto uznesenia, ak nebude uzatvorená kúpna zmluva v zmysle bodu A/1 tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od uplynutia lehoty podľa bodu A/1 uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek

   Nehlasovali: