Číslo hlasovania: 3389
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o prenájom nebytových priestorov      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte Bašta II., budove so s.č. 3411 na parcele 5852, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno (bývalý muničný sklad) s podlahovou plochou 190 m2, pre Ľ. K. Komárno, podnikateľ obchodným menom Ľ. K. – MÄSIAR – ÚDENÁR, IČO: 30114870, zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne, číslo živnostenského registra 401-1341, za účelom zriadenia exkluzívnej vinotéky na podporu a zviditeľnenia mesta vínnou cestou, na čas určitý 5 rokov za nájomné 500,- Sk/m2/rok, za nasledovných podmienok:

- vynaložené náklady na prestavbu a rekonštrukciu nebytového priestoru nie sú započítateľné s nájomným,
- viazanosť vypracovaného návrhu zmluvy o nájme nebytových priestorov je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o nájme nebytových priestorov,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme nebytových priestorov v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Juraj Bača Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč

   Nehlasovali: