Číslo hlasovania: 339 - spresnenie Bod B
Číslo bodu: 2.
Uznesenie k Štatútu Mesta Komárno


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

Štatút Mesta Komárno:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

pripravi zásady na zriadenie výborov v mestských častiach.

Termín: do konca februára 2003
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: