Číslo hlasovania: 3391
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o súhlas vlastníka nebytových priestorov k vykonaniu stavebných úprav a o započítanie nákladov stavebných úprav s nájomným      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

vyhotovenie dodatku Zmluvy o nájme č. 19100/12207/OSM/2006 zo dňa 04.09.2006 na nájom nebytových priestorov s podlahovou plochou 100 m2 v budove na Jókaiho ulici 9 so s.č. 32 na p.č. 937/1, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre P. H. Komárno, podnikateľ obchodným menom P. H. – PENITA REŠTAURANT, IČO: 37195654, zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne, číslo živnostenského registra 401-11385, k výmene 2 kusov okien na čelnej strane budovy v súlade s odporúčaním pamiatkového úradu s tým, že vynaložené náklady do max. výšky 75.000,- Sk sú započítateľné s nájomným, za nasledovných podmienok:

- viazanosť vypracovaného dodatku zmluvy o nájme nebytových priestorov je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o nájme nebytových priestorov,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie dodatku zmluvy o nájme nebytových priestorov v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: