Číslo hlasovania: 3392
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti na zníženie nájomného za prenájom nebytového priestoru      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


neschvaľuje

zníženie nájomného na 1.900,- Sk/m2/rok s platnosťou od 1. mája 2007 podľa zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatvorenej dňa 14. augusta 2006 pod číslom 17140/11297/OSM/2007, na nájom nebytových priestorov s podlahovou plochou 52 m2 v dome „Zichyho paláca“ so súpisným číslom 1044 na p.č. 29/1, vedenom na LV 6434 v k.ú. Komárno, nájomcom A. K. Komárno, podnikateľ obchodným menom A. K. – ATEX, IČO: 14 146 487, zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne, číslo živnostenského registra: 401-4698.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 2
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:
Mgr. György Batta  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč  Attila Petheő
Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Gábor Dékány JUDr. Éva Hortai

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth

   Nehlasovali: