Číslo hlasovania: 3393
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

odpredaj časti pozemku o výmere 20 m2 z p.č. 2626/1 o výmere 3066 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, upresnené geometrickým plánom pre A. A. rodeného A., Komárno, za dvojnásobok ceny podľa BDÚ t.j. 2.262,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

- geometrický plán predloží kupujúci najneskôr do 60 dní od doručenia výzvy,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy podľa bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
 Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas  László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák Ing. István Zámbó

   Proti:
MUDr. Péter Tóth

   Zdržali sa:
Ing. Imre Dubány

   Nehlasovali: