Číslo hlasovania: 3397
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

odpredaj pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 836/1 o výmere 181 m2, záhrada, pre J. M. rodenú N., Komárno, za dvojnásobok ceny podľa BDÚ t.j. 3.294,- Sk/m2, s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkom sa nachádzajú inžinierske siete, za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány

   Nehlasovali: