Číslo hlasovania: 3398
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o zriadenie vecného bremena      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na časť pozemku o výmere cca 500 m2 z p.č. 10312/1 o výmere 16742 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, upresnenú geometrickým plánom, pre M. H. rodenú H., Komárno, na zabezpečenie práva prechodu a prejazdu k pozemku p.č. 10305/3 o výmere 565 m2, ostatná plocha, vedenému na LV 9100 v k.ú. Komárno, v jej vlastníctve. Vecné bremeno sa zriaďuje bezplatne v prospech vlastníka pozemku p.č. 10305/3 o výmere 565 m2, ostatná plocha, vedeného na LV 9100 v k.ú. Komárno, za nasledovných podmienok:

- geometrický plán predloží žiadateľ najneskôr do 60 dní od doručenia výzvy,
- viazanosť následne vypracovaného návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o zriadení vecného bremene,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí žiadateľ,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: