Číslo hlasovania: 3399
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


neschvaľuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 1 000 m2 z p.č. 3700 o výmere 1560 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre T. Cs. rodeného Cs., a manželku S. Cs. rodenú B., Komárno, na účely vybudovania ručnej autoumyvárne, nakoľko predmetná lokalita podľa platného ÚPN je určená na plochy bývania v rodinných domoch vrátane občianskej vybavenosti miestneho významu.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: