Číslo hlasovania: 3400
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o výpožičku pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o výpožičke na časť pozemku o výmere 40 m2 z p.č. 10848 o výmere 3839 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, za účelom vybudovania komunikácie a vjazdu k p.č. 10908/10 vo vlastníctve žiadateľa, ktorá bude slúžiť ako prístupová cesta k novostavbám rodinných domov, na dobu určitú na 2 roky, pre P. R., a manželku L. R., Komárno, s tým, že vybudovanú investíciu na časti p.č.10848 po skončení doby výpožičky odovzdajú do majetku mesta, za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o výpožičke,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: