Číslo hlasovania: 3401
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku      Mestské zastupitežstvo v Komárne


neschvažuje

uzatvorenie zmluvy o nájme časti pozemku o výmere 24 m2 z p.č. 68 o výmere 3485 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, za účelom zriadenia terasy pre M. H. Komárno, podnikateža obchodným menom M. H.– HOSTINEC U ČIERNEHO PSA, IČO: 41609981, zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne, číslo živnostenského registra 410-5390, nakožko je v platnosti uznesenie Mestského zastupitežstva Komárno číslo 1507/2006 zo dňa 11. mája 2006.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő
MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:
MUDr. Anton Marek

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč

   Nehlasovali: