Číslo hlasovania: 3403
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o nájme časti pozemku o výmere 6 m2 z p.č. 5847 o výmere 3144 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pod novinovým stánkom pre J. M. Komárno, podnikateľa obchodným menom J. M.– JUMA, IČO: 41258878, zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne, číslo živnostenského registra 410-14804, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné vo výške 15,- Sk/m2/deň, za nasledovných podmienok:

- viazanosť návrhu zmluvy o nájme pozemku je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o nájme pozemku,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť zaslanie zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme pozemku v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: