Číslo hlasovania: 3404
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku      Mestské zastupitežstvo v Komárne


neschvažuje

odpredaj pozemku, novovytvorenej parcely č. 453/2 o výmere 59 m2, zastavaná plocha vytvorenej podža geometrického plánu č. 35974672 – 82/2007 zo dňa 20.03.2007 z p.č. 453/2 o výmere 52 m2, zastavaná plocha, a z p.č. 452/2 o výmere 64 m2, ostatná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre účely rozšírenia pozemku na vstup do obytného domu na p.č. 456/2 pre Mgr. G. Cs. rodeného Cs. narodeného 20.12.1969, Búč 292 z dôvodu, že by bol obmedzený prístup k okolitým obytným domom.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 4
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Lajos Szép Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Péter Birkus MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Ing. László Stubendek

   Zdržali sa:
Mgr. Béla Keszegh

   Nehlasovali: