Číslo hlasovania: 3405
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o odpredaj pozemku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


neschvaľuje

odpredaj pozemku novovytvorenej parcely č. 452/2 o výmere 57 m2, ostatná plocha, vytvorenej podľa geometrického plánu č. 35974672 – 82/2007 zo dňa 20.03.2007 z p.č. 453/2 o výmere 52 m2, zastavaná plocha, a z p.č. 452/2 o výmere 64 m2, ostatná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre účely vytvorenia okrasnej plochy pre V. P. rodeného P. Komárno, a manželku MUDr. S. P. rodenú H., Komárno z dôvodu, že by bol obmedzený prístup k okolitým obytným domom.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 2
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Lajos Szép Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Péter Birkus Ing. László Stubendek

   Zdržali sa:
 Attila Farkas Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő

   Nehlasovali: