Číslo hlasovania: 3406
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku      Mestské zastupitežstvo v Komárne


neschvažuje

uzatvorenie zmluvy o nájme časti pozemku o výmere 24,98 m2, z p.č. 132/1 o výmere 1709 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre KG – DM, s.r.o., IČO: 35973650, so sídlom Senný trh 9, 945 01 Komárno, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17555/N, za účelom zriadenia krytej terasy.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 3
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Juraj Bača Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  László Fazekas
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép

   Proti:
JUDr. Tamás Novák Ing. László Stubendek MUDr. Péter Tóth

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus  Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Mgr. Béla Keszegh Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: