Číslo hlasovania: 3408
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k Správe Komisie rozvoja mesta      Mestské zastupitežstvo v Komárne


berie na vedomie

Správu Komisie rozvoja mesta zo dňa 7. februára 2007, 27. februára 2007, 20. marca 2007 a 3. apríla 2007.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Juraj Bača Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Lajos Szép Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: